Toimintakäsikirja

Summan Ponnistus ry
Hallitus

Yleistä

Summan Ponnistus ry:n toimintakäsikirja on yhteenveto yhdistyksen toiminnasta. Käsikirjan avulla yhdistyksen jäsenet, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat kuvan mitä yhdistyksessä tapahtuu ja miten asioita hoidetaan.

Toimintakäsikirjan tarkoitus on antaa lukijalle käsitys yhdistyksen perusarvoista, tavoitteista, organisaatiosta, johtamisesta, vastuista ja toiminnasta. Toimintakäsikirja päivittyy ja muuttuu yhdistyksen ja toimintaympäristön muuttuessa, ja siten se myös tukee yhdistyksen kehittymistä.

Toimintakäsikirjassa on kuvattu yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja ohjeita ja käytäntöjä. Yksi käsikirjan tavoitteista on antaa jäsenistölle tarpeellista ja riittävää perustietoa.

Toimintakäsikirjaa päivitetään säännöllisesti, nyt aluksi useammin, muutostarpeiden ilmentyessä. Päivityksestä vastaa yhdistyksen hallitus jaostojen avustuksella.

Perustiedot

Summan Ponnistus ry on vuonna 1906 perustettu yleisseura, joka noudattaa Suomen yhdistyslakia toiminnassaan. Jäljempänä tässä käsikirjassa yhdistyksestä käytetään nimitystä seura. Se kattaa kaiken yhdistyksessä tapahtuvan toiminnan.

Toiminta-ajatus

Seuran toiminta-ajatus (missio), arvot ja visio on uudelleen määritelty syksyllä 2023 osana opinnäytetyöprosessia, minkä tarkoituksena on ollut seuran toiminnan kehittäminen. Määrittelyyn on osallistunut seuran hallituksen jäseniä, valmentajia, pelaajia sekä seurassa toimivia vapaaehtoisia.

Seuran missio:
Summan Ponnistus on perinteikäs yleisseura, joka järjestää matalan kynnyksen harraste- ja kilpaurheilua. Summassa sinusta välitetään.

Seuran tarkoituksena on edistää liikunta- ja kulttuuriharrastuksia, siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua tai erilaisia kulttuuriharrastuksia edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Summassa sinusta välitetään – haluamme näyttää jäsenillemme ja harrastajillemme, miksi kannattaa olla mukana seuran toiminnassa. Välittäminen on toisten huomioon ottamista, puuttumista väärinkäytöksiin, kiusaamiseen sekä tukemista myös silloin kun omat resurssit eivät riitä.

Arvot

Seuran arvot tiivistettynä (Kuvio 1.).

image

Kuvio 1.

Seuran voimavara on harrastaminen alle kouluikäisistä varttuneempiin henkilöihin. Seura haluaa antaa hyvän mallin nuorille kuinka arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä. Eri-ikäisten henkilöiden toimiessa yhdessä, voidaan hyödyntää elämänkokemusta, koulutusta ja näkemystä kasvatuksellisissa asioissa.

Jokainen joka itse haluaa, on tervetullut seuran toimintaan. Seurassa voi toimia omien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Aina ei ole pakko jaksaa, silti on tervetullut. Asioita tehdään yhdessä ja annetaan perehdytys tarvittaessa.

Perinteitä noin 120 vuotiaassa seurassa on mm. erilaisia tapahtumia ja monia niistä ylläpidetään yhä.

Yhdenvertaisuus on ihmisten samanarvoisuutta riippumatta heidän välillään vallitsevista eroista. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä mukaan toimintaan, saada osallistua ja erilaisia palveluja.

Avoimuus on paitsi tiedottamista asioista, myös asioiden suunnitteluun ja päätöksenteko prosessiin mukaan ottamista.

Kunnioitus itseään, kaveria, vastuja joukkueen pelaajia, tuomareita, vanhempia sekä nuorempia ihmisiä kohtaan.

Visio

  • Seura on merkittävä lähialueen ihmisten liikuttaja.
  • Harrastajamäärien ylläpitäminen ja kasvattaminen eri liikuntamuodoissa.
  • Pelaajamäärien kasvattaminen eri tasoilla pesiskoululaisista aikuisiin.
  • Pelaajapolun varmistaminen sekä liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.

Seuran visio on asetettu tavoitteeksi saavuttaa viiden vuoden päästä.
Visiona on jatkaa seuran pelaajamäärien kasvattamista kaikilla ikäryhmillä ja tasoilla ja toimia jatkossakin lähialueen merkittävänä ihmisten liikuttajana sekä varmistaa tulevaisuudessa pelaajapolun säilyminen kaikissa ikäryhmissä.

Seuran logo ja tunnukset

Seuran logo

image 1

Kuvio 2.

Seuran tunnukset

IMG 20240118 WA0006

Kuvio 3.

Seuran strategia

Seuran toiminnan ydin rakentuu strategisten valintojen ympärille. Niitä valintoja ovat mm. kehityskohteet, johon seuran voimavaroja, fyysisiä sekä taloudellisia halutaan laittaa. Merkittävimpiä strategisia kehityskohteita ovat C- ja B-ikäisten pesäpallojunioreiden kehitysryhmät tytöissä ja pojissa, tässä tavoitteena on omien pelaajien avulla nousu ylemmille sarjatasoille. Toinen strateginen kehityskohde on seuran hallinnoimaan urheilukenttään kohdistuvat kehityshankkeet.

Säännöt

Seuran toimintasääntöjen päivitys aloitettiin tammikuussa 2021. Päivitetyt säännöt tarkastettiin seuran syyskokouksessa 2021 ja kevätkokouksessa 2022, tämän jälkeen toimintasäännöt toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Pienten korjaus kehotusten jälkeen säännöt tarkastettiin ja hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa syyskuussa 2022 ja syyskokouksessa 2022. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt ja hyväksynyt sääntömuutoksen 8. marraskuuta 2022.

Seuran talous

Seuran taloutta hoidetaan vastuullisesti ja kurinalaisesti. Kaikkiin merkittävämpiin hankintoihin tulee olla yhdistyksen hallituksen puolto.

Tulojen ja menojen muodostuminen

Merkittäviä menoja seurassa ovat Pirttilän kiinteistön ylläpitokulut. Kulut pyritään kattamaan vuokratuloilla sekä tukirahoituksella.

Harrastamisen tulot ja menot kuvattu seuraavassa.

Toiminnan hinnoittelu

Toiminnan hinnoittelun pohjana on pitää harrastaminen matalankynnyksen harrasteena, aktiivisen varainhankinnan- ja suuren talkootyön vuoksi kustannuksen harrastamiseen pysyvät hyvin kohtuullisina.

Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankintaa tehdään, jotta harrastamisen kustannukset saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena, sponsoritulot, tapahtumien tuotot ja muu saatava tuki käytetään peliasujen hankintaan, kesän pelitapahtumien järjestämiseen ja seuran toiminnan pyörittämiseen. Osana varainhankintaa on seuratuotteiden myyminen seuran jäsenille ja kannattajille myös kannattajakorttien ja pallokummikorttien merkitys varainhankinnassa on merkittävä. Varainhankinnan organisoinnista vastaa seuran hallitus.

Organisaatio ja tehtävät

Organisaation keskiössä on Hallitus.

image 2

Kuvio 4.

Hallitus ja sen työskentely

Hallitus kokoontuu 8 – 10 kertaa vuosittain. Hallitus koostuu sääntöjen mukaisesti kuudesta hallituksen jäsenestä sekä 1 – 4 varajäsenestä, hallitus muodostetaan sääntömääräisessä syyskokouksessa seuraavalle toimikaudelle, joka on kalenterivuosi. Roolit hallituksessa ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäsen.

Seuran jaostot ja toimihenkilöt

Seuran aktiivisia jaostoja ovat tanhujaosto ja pesäpallojaosto.

Toimihenkilötehtäviä ovat valmennus-, juniori-, harrastepesis ja tuomarivastaavan tehtävät.

Seuraorganisaation toiminta

Seuraorganisaation toiminta rytmittyy sääntömääräisten kokousten välisiin ajanjaksoihin. Seuraorganisaation vastuulla on huolehtia seuran talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä raportoida vuosittain tilinpäätöksellä ja toimintakertomuksella.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ja niistä tiedottaminen

Seuran sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joista tiedotetaan seurantalon infotaululla ja seuran kotisivuilla vähintään 2 viikkoa ennen kokouksia.

Tarvittaessa kutsutaan koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, joista tiedotetaan seurantalon infotaululla ja seuran kotisivuilla vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Koulutus toiminta

Valmennukselle ja muille seuratoimijoille on tarjolla Pesäpalloliiton järjestämiä valmennuskoulutuksia. Seura on sitoutunut kustantamaan näiden koulutuksien kustannukset valmentajille. Näin turvataan riittävä osaaminen valmennustoiminnassa ja laadukas valmennus seuran nuorille ja junioreille.
Osana koulutustoimintaa on myös tuomareiden kouluttaminen, joka tukee hyvin nuorten pesäpalloilijoiden lajiymmärryksen lisäämistä. Tuomarikoulutukset seura järjestää yhteistyössä Pesäpalloliiton kanssa.